ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

  • gry i zabawy grupowe
  • zajęcia plastyczno -techniczne
  • odrabianie zadań domowych
  • zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce)
  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, puzzle, karty, układanki)
  •  zajęcia literackie (wspólne czytanie, plastyczne przedstawianie utworów literackich)
  • konkursy, zagadki, łamigłówki
  • zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu ( na szkolnym boisku lub placu zabaw)
  • zajęcia relaksacyjne przy muzyce.

Nasze aktualności

Szkoła Podstawowa "u Skłodowskiej"
22 marca 2020

Pamiętamy i dbamy o groby nieznanych żołnierzy

Szkoła Podstawowa "u Skłodowskiej"
27 kwietnia 2020

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

REGULAMIN

Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej u „Skłodowskiej”

 

ZADANIA ŚWIETLICY

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia
codziennego.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym
celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

PRACOWNICY ŚWIETLICY

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
3. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.
4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli świetlicy ( przydziały obowiązków).

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej Świetlicy szkolnej.
2. Dziennik zajęć.
3. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej.
4. Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej.
5. Regulaminy Świetlicy szkolnej.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Do świetlicy przyjmuje się:
dzieci z klas 0-VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności
2. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii i basenu oraz innych planowych zajęć edukacyjnych.
3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:45 – 17:00.
5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo–wychowawczej świetlicy.
6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
8. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
7. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.
10. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy. 11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
14. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.
18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
19. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
20. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas jego pobytu na Świetlicy, ze sklepiku szkolnego oraz automatu (jeśli jest inaczej, prosimy o zgłoszenie tego faktu).
21. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
22. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
23. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

1. Uczeń ma prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków;
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
e) życzliwego, podmiotowego traktowania;
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
k)korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

2.Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
r) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.