PODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIA

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Ożarowie
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie

 

Każdy uczeń może zostać wolontariuszem.
Wolontariusz realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariuszy przy Szkole Podstawowej w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie
Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Koła.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Szkolne Koło Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 2. Szkolne Koło Wolontariusza powołano dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
 3. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i inne ośrodki pomocy społecznej.
 4. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariusza sprawują:
  – Barnarda Wabik
  – Malwina Górska
  – Arleta Żabicka
  – Ewelina Perchlicka
  – Agata Róg
  – Edyta Szymczyk
 5. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 6. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
 1. Celem Koła Wolontariusza jest zaangażowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Są to w szczególności:
  – rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
  – stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w tym samym celu;
  – troska o podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do niesienia pomocy innym;
  – zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;
  – odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych;
  – wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów;
  – rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
  – ukazanie młodzieży współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami;
  – promowanie życia bez uzależnień;
  – umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
  – kształtowanie postawy szacunku do całego otaczającego świata;
  – przeciwdziałanie nudzie, nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu wolnego;
  – wzmacnianie postawy empatycznej wśród młodzieży, uwrażliwianie na potrzeby innych;
  – rozwijanie zainteresowań uczniów;
  – wzmacnianie aktywności uczniów,
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, itp. na polu działalności charytatywnej
 5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 6. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 7. Koło Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, WOŚP itp.).
 8. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:
  – wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
  – organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,
  – przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).
 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im Marii Skłodowskiej- Curie.
 10. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

 

III. WOLONTARIUSZE
 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Koła może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
 5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła.
 10. Członkostwo w Kole ustaje przez:
  – ukończenie lub zmianę szkoły;
  – dobrowolne wystąpienie.
 
IV. STRUKTURA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA


Koło Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej. Na czele Koło Wolontariusza stoją opiekunowie Klubu.

V. OBSZARY DZIAŁANIA
 1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
 2. Podstawowe obszary działalności wolontariuszy oraz instytucje, z którymi Koło współpracuje.
 3. Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.
 4. Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.
VI. NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY
 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
  – wyrażenie uznania słownego,
  – pochwała na forum szkoły,
  – wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,
  – nagrody książkowe.
 3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020